Najczęściej zadawane pytania

 • Na czym polega rządowy program Mieszkanie Plus?

  Mieszkanie Plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

  Program zakłada m.in. budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, również z opcją dojścia do własności. Inwestycje mieszkaniowe są realizowane na zasadach rynkowych na gruntach pozyskanych od jednostek samorządu terytorialnego, inwestorów prywatnych i spółek skarbu państwa, z wykorzystaniem finansowania z funduszu zarządzanego przez BGK Nieruchomości S.A.

  O lokale mogą ubiegać się wszyscy, którzy spełniają warunki ustawowe i posiadają zdolność do regularnej zapłaty czynszu. Mieszkania można wynająć lub skorzystać z prawa dojścia do własności lokalu.

  Komplementarnym narzędziem do realizacji inwestycji mieszkaniowych jest mechanizm dopłat do czynszów „Mieszkanie na start”. Dopłaty do czynszów to kierowane do rodzin wsparcie z budżetu państwa, które umożliwi im obniżenie kosztu najmu mieszkania na rynku komercyjnym. Aby inwestycja była objęta wsparciem, inwestor musi podpisać stosowną umowę z gminą, zaś gmina – określić zasady naboru.

 • Kto finansuje inwestycję w Gdyni?

  Inwestycja w Gdyni jest realizowana z wykorzystaniem finansowania z funduszu zarządzanego przez BGK Nieruchomości. Dopłaty do czynszów będą możliwe dzięki udziałowi Miasta Gdyni w programie.

 • Ile mieszkań jest w przygotowaniu?

  Na osiedlu w Gdyni powstanie 172 funkcjonalnych lokali mieszkalnych, o powierzchni od 28 do 107 m2. Są to lokale od 1 do 5- pokojowych. Taka struktura odpowiada na potrzeby zarówno rodzin na starcie, jak i rodzin z 2 lub 3 dzieci. Mieszkania usytuowane są w sześciu czterokondygnacyjnych budynkach o nowoczesnej architekturze. Na osiedlu przewidziano zewnętrzne miejsca parkingowe.

 • Czy na Pomorzu planowane są inne inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus?

  Tak. Obecnie na Pomorzu analizowanych jest ponad 20 lokalizacji. Oprócz inwestycji w Gdyni przy ul. Puszczyka, wśród najbardziej zaawansowanych w tym momencie można wymienić osiedla powstające w Kępicach, w powiecie Słupskim.

 • Czy mieszkania będą przekazywane lokatorom w standardzie deweloperskim?

  W ramach osiedla inwestor przewidział możliwość udostępnienia zarówno mieszkań w stanie deweloperskim jak i mieszkań wykończonych. Podpisanie umowy na mieszkanie wykończone wiąże się z okresem oczekiwania (min. 3 miesiące) na możliwość wprowadzenia się. Jest to okres niezbędny do przeprowadzenia prac wykończeniowych. 

 • Na jakiej zasadzie odbędzie się przydział mieszkań? Czy najemcy będą mogli zapisać się na konkretne mieszkanie?

  Zasady przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu, w tym kryteria pierwszeństwa i zasad przeprowadzenia oceny punktowej zostały określone uchwałą Rady Gminy.

  Od liczby przyznanych przez Gminę punktów będzie zależało, czy najemca będzie miał prawo wyboru mieszkania. Osoby w pierwszej kolejności na liście najemców będą mogły wybrać mieszkanie we wskazanej przez siebie kategorii, kolejne osoby będą miały ograniczony wybór do dostępnych (po przyznaniu mieszkań osobom z najwyższą punktacją) mieszkań w ramach kategorii.

 • Jak przebiega nabór wniosków i podpisywania umów najmu?

  Nabór wniosków trwał od 26 października do 30 listopada 2018 roku.
  Zapoznaj się z komunikatem dotyczącym procesu weryfikacji wniosków

 • Jaka jest definicja „gospodarstwa domowego”?

  Gospodarstwo domowe definiujemy jako niezależną, podstawową jednostkę gospodarczą, której celem jest zaspokojenie wspólnych i osobistych potrzeb jego członków. Może być to zarówno jednoosobowy, jak i wieloosobowy zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, wspólnie utrzymujących się i podejmujących decyzje o zagospodarowaniu środków w części lub w całości wniesionych do budżetu domowego. Jedną z kategorii wyróżniających gospodarstwo domowe jest mieszkanie – gospodarstwo domowe to zespół osób zamieszkujących jedno mieszkanie.

 • Czym się różni umowa najmu od umowy najmu z dojściem do własności?

  W ramach programu Mieszkanie Plus najemcy mogą zdecydować się na zawarcie jednej z umów:


  a) umowy najmu niezwiązanej z prawem najemcy do nabycia prawa własności mieszkania – tzw. umowa najmu instytucjonalnego na czas oznaczony;
  b) umowy najmu związanej z prawem najemcy do nabycia prawa własności mieszkania – tzw. umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności.

  Obie umowy są zawierane na czas określony. W zakresie inwestycji w Gdyni, przy ul. Puszczyka umowę najmu instytucjonalnego na czas oznaczony można zawrzeć na okres minimalny 24 miesięcy, a umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności – na wybrany z czterech okresów: 30, 25, 20 bądź 15 lat.
  Najemca będzie decydował o tym, czy zamierza dążyć do zakupu wynajmowanego mieszkania.
  Wysokość comiesięcznych opłat z tytułu umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności jest co do zasady wyższa niż w przypadku umowy najmu instytucjonalnego, bowiem poza czynszem najmu, opłatami eksploatacyjnymi oraz opłatami za media, najemca jest zobowiązany do poniesienia comiesięcznej raty za wykupienie mieszkania. Całkowity kapitał spłacany w ratach czynszu będzie równy nakładom inwestycyjnym. Wraz z kolejną zapłaconą ratą będzie malała wartość kapitału pozostała jeszcze do spłaty, a z nią wielkość miesięcznych odsetek. Dzięki temu, przy zachowaniu stałej kwoty czynszu, coraz większa jej część będzie przeznaczana bezpośrednio na wykup mieszkania.

 • Kto jest właścicielem mieszkań i z kim zostanie zawarta umowa najmu?

  Wszystkie inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus są realizowane przez właściwe spółki celowe. Właścicielem mieszkań przy ul. Puszczyka w Gdyni jest Spółka MP Inwestycje 3 sp. z o. o.

 • Gdzie można zobaczyć wzory umów - najmu oraz dojścia do własności?

  Wzory umów zostaną udostępnione wraz z rozpoczęciem naboru wniosków o zawarcie umowy najmu. Zapraszamy do zapoznania się z istotnymi postanowieniami umowy najmu instytucjonalnego oraz najmu instytucjonalnego z dojściem do własności

 • Na jaki okres będzie zawierania umowa najmu oraz umowa najmu z dojściem do własności?

  Umowa najmu będzie zawierana na minimum 24 miesiące.
  Umowa najmu z dojściem do własności będzie mogła być zawarta na następujące okresy: 15, 20, 25, 30 lat. Najemca będzie dokonywał wyboru okresu podczas składania wniosku o zawarcie umowy najmu.

 • Ile będzie wynosił czynsz za mieszkanie?

  Miesięczne opłaty za mieszkanie składają się z czynszu, opłaty eksploatacyjnej oraz opłaty za media.

  Miesięczne stawki czynszu za m2 w zł. Stawki nie uwzględniają dopłaty.

    Najem z dojściem do własności Najem
  Typ mieszkania Stan deweloperski Stan wykończony Standard wykończony
  30 lat 25 lat 20 lat 15 lat 30 lat 25 lat 20 lat 15 lat min. 24 miesiące
  M1 26,2 28,8 32,8 39,5 29,3 32,3 36,7 44,1 22,8
  M2 25 27,5 31,3 37,8 27,9 30,7 35 42 22,1
  M3 23,1 25,4 29 35 25,9 28,5 32,4 39 18,65
  M4 22,3 24,8 28,2 33,8 24,9 27,8 31,5 37,7 18,5
  M5 21,2 23,5 26,9 32,2 23,6 26,2 29,9 35,7 17,9

  Opłata eksploatacyjna
  Opłata eksploatacyjna za 1 m2 wynosi 4,5 zł. Jest opłatą zaliczkową uzależnioną od kosztów utrzymania i podlega rozliczeniu z najemcą. Opłata eksploatacyjna obliczona jest jako udział najemcy we wszystkich kosztach i opłatach dotyczących nieruchomości jako całości. W szczególności obejmuje opłaty oraz koszty związane z utrzymaniem odpowiedzniego stanu technicznego nieruchomości, sprzątaniem, bieżącymi naprawami, a także uzasadnionymi inwestycjami dotyczącymi nieruchomości na rzecz wszystkich najemców lokali.

  Opłata za media
  Opłata za media (woda ciepła, zimna, kanalizacja, wywóz śmieci, ogrzewanie) płatna jest co mniesiąc z dołu na podstawie indywidualnego zużycia.
  Umowę na dostawę prądu do lokalu podpisuje Najemca samodzielnie.

 • Co to jest weryfikacja czynszowa?

  W celu określenia dochodu rodziny zostanie obliczona tzw. zdolność czynszowa gospodarstwa domowego obliczana na podstawie dochodów każdego z jego członków. Zdolność czynszowa określa możliwości finansowe rodziny pod kątem terminowego opłacenia czynszu za mieszkanie o danym metrażu. Zdolność czynszowa będzie badana w oparciu o dochody netto pomniejszone o wydatki rodziny, uwzględniając również przyszłą umowę najmu. Na zdolność czynszową pozytywnie wpłyną świadczenia wynikające m.in. z liczby dzieci w gospodarstwie domowym (Program Rodzina 500+).

 • Czy stawka czynszowa może ulec zmianie?

  Stawki czynszu będą podlegały waloryzacji. Wynajmujący dokona waloryzacji czynszu raz w roku. Szczegółowe zasady waloryzacji stawek czynszu są określone w umowie najmu

 • Jakie opłaty oprócz czynszu i opłaty eksploatacyjnej, najemca będzie zobowiązany płacić?

  Opłaty niezależne od właściciela tj.:
  a. za ciepłą i zimną wodę
  b. za energię elektryczną
  c. za centralne ogrzewanie
  d. za odprowadzanie ścieków
  e. opłaty za wywóz odpadów i utylizację śmieci

  Sposób rozliczania opłat reguluje umowa najmu

 • Od kiedy można składać wnioski w programie Mieszkanie Plus w Gdyni i jak długo potrwa nabór?

  Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu rozpocznie się 26 października i potrwa do 30 listopada 2018 roku. Formularz wniosku jest dostępny na stronie

 • Kiedy mieszkania będą gotowe do odbioru?

  Mieszkania będą oddawane najemcom etapowo, niezwłocznie po zakończeniu procesu weryfikacji wniosków i podpisywania umów najmu.

 • Na czym polega program dopłat do czynszu „Mieszkanie na start”?

  Celem programu Mieszkanie Plus jest zwiększenie dostępności mieszkań w Polsce. Dotyczy to w szczególności osób słabiej uposażonych, które nie mają możliwości zakupu mieszkania za gotówkę lub na kredyt, a jednocześnie nie kwalifikują się do zamieszkania w zasobie komunalnym. Istotnym wsparciem dla tych rodzin jest system dopłat do czynszów – „Mieszkanie na start”.

  Dopłaty do czynszów to kierowane do rodzin wsparcie z budżetu państwa, które umożliwi im obniżenie kosztu najmu mieszkania na rynku komercyjnym. Aby inwestycja była objęta wsparciem, inwestor musi podpisać stosowną umowę z gminą, zaś gmina – określić zasady naboru.

  Wniosek o dopłaty najemcy składają we właściwym urzędzie gminy. Gmina będzie przekazywała środki w imieniu najemcy bezpośrednio na rachunek inwestora. Najemca, dzięki stosowaniu wobec niego dopłat, wniesie opłaty czynszowe pomniejszone o wysokość przyznanej dopłaty.

 • Jakie warunki trzeba spełniać, aby ubiegać się o dopłaty? Jakie są limity dochodowe?

  O dopłaty będzie mógł ubiegać się każdy, kto spełni warunki ustawowe (dochodowe, majątkowe, związane z użytkowaniem mieszkania) oraz ma zdolność czynszową, tzn. jest w stanie terminowo uiszczać opłaty wynikające z umowy najmu. Dopłaty dotyczą inwestycji, w ramach której inwestor podjął współpracę z gminą, a gmina określiła zasady naboru.

  Program dopłat „Mieszkanie na start” dedykowany jest grupie osób precyzyjnie określonej pod względem poziomu dochodów. Limity dochodowe zostały ustalone w oparciu o szczegółowe analizy ekonomiczne. W ramach analiz uwzględniono możliwość najmu, także z opcją dojścia do własności, mieszkania o standardowej powierzchni, przy założeniu, że wydatki na mieszkanie nie powinny przekraczać 40% ogólnych wydatków gospodarstwa domowego.

  Przy sprawdzaniu dochodów gospodarstwa domowego liczone są dochody, na zasadach określonych w art. 5 Ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Limity te, według danych za 2017 r., wynoszą:

   

  Gospodarstwo domowe Limit dochodów (netto)
  % w zł w zł/os
  1-osobowe 60,0 2 562,91 2 562,91
  2-osobowe 90,0 3 844,36 1 922,18
  3-osobowe 120,0 5 125,81 1 708,60
  4-osobowe 150,0 6 407,27 1 601,82
  5-osobowe 180,0 7 688,72 1 537,74
  6-osobowe 210,0 8 970,17 1 495,03

  WZÓR:
  Limit dochodów (netto) = określony % * przeciętne wynagrodzenie (brutto, wg GUS).

 • Czy limity dochodowe podlegają zmianom?

  W programie dopłat do czynszu wprowadzono ruchomy limit dochodowy, zmieniający się wraz z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce (na podstawie wskaźnika GUS dot. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej). 

 • Czy o dopłaty mogą ubiegać się również najemcy mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności?

  O dopłaty będzie mógł ubiegać się zarówno najemca, który zdecyduje się na długoterminowy wynajem lokalu, jak i ten, który podpisze umowę najmu z dojściem do własności.

 • Kto będzie weryfikował informacje zawarte w oświadczeniach kandydatów?

  Do weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach upoważniony będzie organ wykonawczy gminy, bowiem to on wydaje decyzję dotyczącą przyznania dopłat. Inwestor będzie mógł weryfikować oświadczenia składane na etapie naboru najemców jedynie w ramach oceny zdolności czynszowej.

 • Kto i na jakiej podstawie podejmuje decyzje o dopłatach? Czy każdy otrzyma wsparcie takiej samej wysokości?

   

  Dopłaty będą przyznawane w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku, na bazie dostarczonych przez wnioskodawców dokumentów. Decyzję w sprawie dopłat wydaje organ wykonawczy Urzędu Miasta Gdyni. Wysokość dopłat będzie wyliczana zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie. Przy obliczaniu dopłat będzie brana pod uwagę m.in. wielkość mieszkania, liczebność gospodarstwa domowego oraz jego dochody.

   

 • Na jaki okres przyznawane będą dopłaty?

  Dopłaty będą przysługiwać maksymalnie na okres 15 lat. Najemcy będą podlegali corocznej weryfikacji, czy nadal spełniają warunki do ich otrzymywania.

 • Co z lokatorami, których po zakończeniu okresu dopłat nie będzie stać na zapłatę czynszu za najem mieszkania – czy umowy najmu będą wypowiadane, a lokatorzy znajdą się w trudnej sytuacji?

  Spełnienie kryterium zdolności czynszowej, czyli potwierdzenie przez przyszłego najemcę, że będzie mógł regularnie płacić czynsz, stanowi niezbędny warunek, aby stać się najemcą mieszkania. Dopłaty stanowią ułatwienie i pomoc w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu. Nie wpływają na zdolność czynszową.

  Osoby, które znajdą się w trudnej sytuacji finansowej, mogą skorzystać z możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych tworzonej przez inne instrumenty polityki mieszkaniowej państwa, w tym wystąpić o dodatek mieszkaniowy lub po spełnieniu kryteriów finansowych, wynająć lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • Czy osoby korzystające z dopłat do czynszu będą mogły jednocześnie ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

  Tak, jeżeli spełniają warunki wskazane w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Dopłaty do czynszu nie zastępują tego systemu wsparcia.

 • Czy i w jaki sposób program dopłat uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych i rodzin wielodzietnych?

  W ustawie o dopłatach do czynszów zapisano katalog kryteriów pierwszeństwa dla osób, które będą się ubiegać o dopłaty. W katalogu wymieniono m.in. osoby z niepełnosprawnościami czy osoby starsze. W przypadku rodzin wielodzietnych, ustawa przewiduje, że im liczniejsze będzie gospodarstwo domowe, tym dopłaty mogą być wyższe. Ostateczne kryteria naboru do mieszkań w Gdyni przy ul. Puszczyka zostały określone uchwałą Rady Gminy.

 • Czy cudzoziemcy mogą skorzystać z dopłat?

  Tak. Dopuszcza się możliwość stosowania dopłat wobec cudzoziemców. Zasady udzielania dopłat cudzoziemcom reguluje art. 4 ustawy o dopłatach.

Kontakt

Zapraszamy do odwiedzenia Punktów Informacyjnych programu Mieszkanie Plus w Gdyni:

 • 1.
  Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
  Sala Obsługi Mieszkańców
 • 2.
  Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Warszawska 67a
  Punkt Obsługi Mieszkańców
 • 3.
  Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Abrahama 55
  Punkt Obsługi Mieszkańców

Formularz kontaktowy

W związku z zapytaniem dot. programu Mieszkanie Plus w Gdyni przy ul. Puszczyka administratorem Państwa danych osobowych jest MP Inwestycje 3 Sp. z o. o. Prosimy o wskazanie kanału komunikacji, celem przekazywanie informacji o ofercie Programu Mieszkanie Plus:

Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.